Ig, 6. marec 2023 – 81. dni po »kmečkem puntu« na Igu, kjer so kmetje z Ljubljanskega barja ministrstvu za kmetijstvo in ministrstvu za naravne vire postavili 11 zahtev, je bila dvorana spet polna.

Kar so barjanski kmetje čutili intuitivno, je potrdila pravna stroka. Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je izpolnila zavezo, ki jo je barjanskim kmetom dal predsednik ZZS Borut Florjančič in na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pridobila mnenje o ustavnosti in zakonitosti režima Natura 2000 za obdobje 2023-2028 na Ljubljanskem barju. Iz mnenja izhaja, da so določbe Zakona o ohranjanju narave, na katere se sklicuje predlog Uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (Uredba PUN), neskladne z Ustavo Republike Slovenije. Posledično so neustavne in nezakonite tudi vse določbe Uredbe PUN, s katerim se posega v človekove pravice in svoboščine.

Dne 23. 2. 2023 je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028, t.i. Uredba PUN, s katero naj bi Vlada Republike Slovenije na območju Ljubljanskega barja predpisala obvezno izvajanje (režim) prilagojene kmetijske prakse. Omejitve kmetovanja na območju Ljubljanskega barja iz 5. člena predloga Uredbe PUN bistveno spreminjajo dosedanjo kmetijsko prakso na kmetijskih zemljiščih v Ljubljanskem barju na način, da številne dejavnosti ne bodo več dovoljene oz. bodo dovoljene pod strogimi pogoji. Na kmetijah so ogrožene tudi ostale dejavnosti vezane na pridelek s teh kmetijskih površin – prireja mleka, mesa, dopolnilne dejavnosti. Številne kmetije, zlasti kmetije mladih prevzemnikov, so v zadnjih letih investirale v posodobitve z namenom boljšega pozicioniranja na trgu, prilagoditve okoljskim zahtevam in zahtevam glede dobrobiti živali in odplačujejo finančne obveznosti do virov financiranja. Z režimom, ki ga predvideva predlog Uredbe PUN, je ogrožen socialni položaj kmečkih družin in s tem tudi socialni položaj kmečkih otrok.


Dne 16. 3. 2023 je Občina Ig skupaj s Kmetijsko Zadrugo Ig pripravila okroglo mizo z naslovom: »Natura 2000 in ali bo še možno kmetovanje na Ljubljanskem barju?«. Predsednik ZZS Borut Florjančič je kot gost okrogle mize zagotovil, da bo ZZS prizadetim kmetom nudila vso pravno podporo.

ZZS je pridobila pravno mnenje Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je preučil zakonitost predpisovanja omejitev, ki jih za kmetijska zemljišča na Ljubljanskem barju uvaja predlog Uredbe PUN. Avtorja mnenja sta dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in dr. Katja Štemberger, asistentka na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), na katere se sklicuje Uredba PUN in ki naj bi Vladi dale pooblastilo, da s podzakonskim aktom posega v človekove pravice in temeljne svoboščine (konkretno gre za določbe 33. člena, peti odstavek 94. člena in peto točko 24. člena ZON) so tako splošne, da so že neustavne same po sebi, saj pristojnosti in naloge zakonodajne veje oblasti prenašajo na izvršilno oblast, kar je v nasprotju z več ustavnih načel, in sicer načelom zakonitosti, načelom demokratičnosti, načelom delitve oblasti in načelom pravne države. Te določbe dajejo vladi golo oz. bianco pooblastilo, da izvirno ureja sicer zakonsko materijo. Tako splošne določbe zakona, ki naloge zakonodajalca brez omejitev prenašajo na izvršilno vejo oblasti, so protiustavne, saj iz nobene določbe ZON ni mogoče ugotoviti, da ta Vlado pooblašča za tako hude omejitve kmetovanja, kot so prepoved paše, spravilo mrve, pravila košnje, itn.


Posledično so nezakonite in neustavne vse tiste določbe Uredbe PUN, s katerimi se posega v človekove pravice in temeljne svoboščine z aktom, ki je hierarhično nižji od zakona. Kmetom bi bile v primeru sprejema predloga Uredbe PUN naložene obveznosti, za katere ni zakonske podlage, s čemer se očitno kršijo ustavno zagotovljene pravice zlasti do uživanja zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude.

Tudi relativno podrobna ureditev v neki uredbi EU ne zadošča po slovenskem pravu, da vlada originarno ureja ukrepe, ki vsebinsko pomenijo omejevanje ustavnih pravic posameznikov in pravnih oseb. V primeru digitalnih EU COVID potrdil je Ustavno sodišče odločilo, da niti Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, niti Uredba Evropskega sveta in parlamenta o digitalnem COVID potrdilu sama po sebi ne more pomeniti podlage za obdelavo osebnih podatkov, temveč terja vzpostavitev pravne podlage v nacionalnem pravu.

Predsednik ZZS Borut Florjančič je poudaril:


Pravno mnenje daje trden temelj dosedanjim pogajalskim zahtevam glede predloga Uredbe PUN, od katerih kmetijske organizacije ne odstopamo. To je umik vseh režimov Natura 2000 in prostovoljno izvajanje vseh prilagoditev kmetijskih praks, ki pa morajo biti usklajene tudi s kmetijsko stroko in deležniki.« zaključil je, da »Državni organ seveda lahko pri presojanju istih vprašanj zavzame drugačno stališče in uredbo sprejme. Če bo uredba s spornimi določbami sprejeta, bomo nemudoma na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo njene ustavnosti in zakonitosti ter vložili zahtevo za njeno začasno zadržanje. O delovanju vlade bomo obvestili tudi Evropsko komisijo.
Borut Florjančič
Predsednik ZZS

Priloga: Predstavitev pravnega mnenja o predpisovanju omejitev, ki jih za kmetijska zemljišča na Ljubljanskem barju uvaja predlog Uredbe PUN za obdobje 2023 - 2028

Preberite tudi