Zadruge v Sloveniji

V Sloveniji so najbolj pogoste zadruge, ki povezujejo kmete, katere imajo tudi največji gospodarski pomen pri skupnem odkupovanju in trženju kmetijskih in gozdnih proizvodov ter oskrbi kmetov in podeželja. Oblika zadružnega povezovanja pa ni omejena zgolj na povezovanje pridelovalcev na področju kmetijskega sektorja, vendar je pogosta oblika združevanja v raznolikih gospodarskih dejavnostih.

Vizija2


Kmetijsko gozdarske zadruge so v lasti kmetov

Kmetijske in gozdarske zadruge ter na splošno organizacije v lasti kmetov vsebinsko predstavljajo organizirane kmete oziroma nastopajo kot enotno združenje primarnih proizvajalcev. Kmetje, člani zadrug se združujejo v zadruge prostovoljno in z namenom, da bodo skupaj močnejši, uspešnejši in konkurenčnejši na trgu. Člani zadruge so hkrati lastniki zadruge, jo upravljajo in z njo enakopravno poslovno sodelujejo, zato so zadruge praviloma dobro povezane z okoljem, v katerem poslujejo. Vsak član zadruge ima en glas, kar pomeni, da ima enakovredno možnost odločanja o delovanju zadruge. Na podlagi sodelovanja članov zadruga lahko izboljša pogajalski položaj kmetov na trgu in jim omogoča večjo konkurenčnost.

Zadružništvo na Slovenskem v letu 2022 obeležuje 150 let bogate zgodovine in izkušenj. Zadruge so se izkazale za učinkovite organizacije na trgu, ki povezujejo pridelovalce kmetijskih proizvodov v njihovi ponudbi na trgu. Dejavnost kmetijskih zadrug je že od samega začetka pomemben del slovenskega podeželskega prostora in prispeva k kvaliteti življenja prebivalcev na podeželju. Kmetijsko gozdarske zadruge v Sloveniji so s svojimi predelovanimi obrati pomembe ponudnice kmetijskih izdelkov z dodano vrednostjo, zlasti mleka, mesa in grozdja. V Sloveniji zgolj zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, združujejo in povezujejo preko 13.500 kmetov, katerih kakovostno, lokalno hrano dnevno ponujajo slovenskim potrošnikom. Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, in preko njih kmetje, imajo tudi lastniške deleže nekaterih živilsko-predelovalnih podjetjih v Sloveniji.