logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
05. ZADRUŽNIŠTVO
Kaj je zadruga in kako deluje
Izjava mednarodne zadružne zveze
Prednosti zadruge
Kako ustanoviti zadrugo
Kako postati član zadruge
Zadruge v Sloveniji
 
 
 

 
     
   
     
     
 
 
     
   
     
   
     
Zadruge v Sloveniji Natisni

Po zadnjih dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je bilo v Sloveniji na dan 30. september 2015 registriranih 385 zadrug, letno poročilo za leto 2014 je oddalo 332 zadrug. V letu 2013 je letno poročilo oddalo 311 zadrug, v letu 2012 pa 304 zadrug, kar kaže, da se število zadrug  povečuje.

Med registriranimi zadrugami so najštevilčnejše zadruge z dejavnostjo trgovina in vzdrževanje oziroma popravila motornih vozil - 109. Na drugem mestu po številu so zadruge z dejavnostjo kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo, ki jih je skupaj 87, sledijo zadruge s področja poslovanja z nepremičninami - 39. Podrobneje je razvrstitev zadrug po dejavnosti predstavljena v preglednici 1.

Preglednica 1: Registrirane zadruge v Republiki Sloveniji na dan 30. september 2015

Dejavnost

Zadruge

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

87

B Rudarstvo

1

C Predelovalne dejavnosti

33

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

14

F Gradbeništvo

16

G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

109

H Promet in skladiščenje

5

I Gostinstvo

5

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

7

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

2

L Poslovanje z nepremičninami

39

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

33

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

7

O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

4

P Izobraževanje

2

Q Zdravstvo in socialno varstvo

6

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

5

S Druge dejavnosti

8

Skupaj

385

(Vir: Ajpes, 30.09.2015)

Pretežni del delujočih kmetijskih in gozdarskih zadrug v Sloveniji je prostovoljno včlanjenih v Zadružno zvezo Slovenije. Zadružna zveza Slovenije šteje 65  kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so registrirane za različne dejavnosti.  Kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, delujejo v  14. slovenskih regijah na področju celotne Slovenije.

Preglednica 2: Število zadrug, zaposlenih in članov v zadrugah, članicah ZZS po posameznih regijah za leto 2014


Regija

Število zadrug

Število zaposlenih

Število članov

LJUBLJANSKA REGIJA

9

170

724

KAMNIŠKO ZASAVSKA REGIJA

6

171

1.482

ŠTARJERSKA REGIJA

8

159

759

PTUJSKO ORMOŠKA REGIJA

3

140

1.938

KOROŠKA REGIJA

1

138

1.007

CELJSKA REGIJA

8

226

1.125

SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA

1

61

310

GORENJSKA REGIJA

8

287

2.115

SEVERNO PRIMORSKA REGIJA

4

252

1.374

NOTRANJSKA REGIJA

2

12

122

JUŽNO PRIMORSKA REGIJA

2

142

375

POSAVSKA REGIJA

6

177

702

DOLENJSKO BELOKRANJSKA REGIJA

3

592

1.150

PREKMURSKO PRLEŠKA REGIJA

4

88

532

SKUPAJ

65

2.615

13.715

(Vir: interni podatki ZZS)

Kmetijsko in gozdarsko zadružništvo na Slovenskem ima več kot 140 let bogate zgodovine in izkušenj. Zadruge so se v tem obdobju izkazale za  učinkovite organizacije na trgu, ki povezujejo pridelovalce kmetijskih  proizvodov v njihovi ponudbi na trgu in oskrbujejo potrošnika na podeželju in v  mestu. 

Članice Zadružne zveze Slovenije so po svoji dejavnosti  splošne ali večnamenske nabavne in prodajne kmetijske zadruge, pa tudi  specializirane, na primer gozdarske, sadjarske, mlekarske in druge zadruge.  Temeljni dejavnosti kmetijskih zadrug v Sloveniji sta odkup in prodaja  kmetijskih proizvodov, predelanih ali nepredelanih in oskrba kmetov z reprodukcijskim materialom za kmetijstvo (gnojila, krmila, semenski material,  sredstva za varstvo rastlin).

S prodajno in nabavno funkcijo sta najbolj povezani predelava  kmetijskih proizvodov in lesa ter proizvodnja reprodukcijskega materiala (na  primer mešalnice krmil). Še največ predelovalnih zmogljivosti imajo kmetijske  zadruge za predelavo grozdja v vinskih kleteh, za proizvodnjo in predelavo  mesa, medtem ko je delež mlekarskih predelovalnih zmogljivosti v zadrugah  manjši. Za popolnejšo oskrbo kmetov in podeželskega prebivalstva je pomembna dejavnost zadrug tudi oskrba s  kmetijskimi repromateriali in trgovina z različnim blagom. Specializirane  zadruge, zlasti gozdarske, mlekarske, perutninarske, sadjarske in vinogradniške  se ukvarjajo s prodajo in delno predelavo. Predelovalni in drugi proizvodni  obrati zadrug nudijo zaposlitev večjemu številu delavcev. Tudi oskrba z ostalim  reprodukcijskim in gradbenim materialom ter potrošnim blagom je dejavnost, ki  prispeva k ohranjanju poseljenosti in razvoju podeželja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters