logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
05. ZADRUŽNIŠTVO
Kaj je zadruga in kako deluje
Izjava mednarodne zadružne zveze
Prednosti zadruge
Kako ustanoviti zadrugo
Kako postati član zadruge
Zadruge v Sloveniji
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Zadruge v Sloveniji Natisni

Po zadnjih dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je bilo v Sloveniji na dan 31. december 2016 registriranih 452. Leto 2015 je bilo v Sloveniji registriranih 387 zadrug, kar kaže, da se število zadrug povečuje. Med registriranimi zadrugami so najštevilčnejše zadruge z dejavnostjo trgovina in vzdrževanje oziroma popravila motornih vozil - 119. Na drugem mestu po številu so zadruge z dejavnostjo kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo, ki jih je skupaj 91, sledijo zadruge s področja poslovanja z nepremičninami - 38. Podrobneje je razvrstitev zadrug po dejavnosti za leto 2015 in 2016 predstavljena v preglednici 1.

Preglednica 1: Registrirane zadruge v Republiki Sloveniji konec leta 2016 in 2015
Področje dejavnosti 31. 12. 2015 31. 12. 2016
Opis Število Delež (%) Število Delež (%)
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 85 21,96 91 20,13
B Rudarstvo 1 0,26 1 0,22
C Predelovalne dejavnosti 34 8,79 37 8,19
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2 0,52 2 0,44
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplaki, saniranje okolja 15 3,88 18 3,98
F Gradbeništvo 16 4,13 17 3,76
G Trgovina, vzdrževanje/popravila motornih vozil 110 28,42 119 26,33
H Promet in skladiščenje 5 1,29 5 1,11
I Gostinstvo 4 1,03 4 0,88
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 7 1,81 12 2,65
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2 0,52 3 0,66
L Poslovanje z nepremičninami 38 9,82 38 8,41
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 35 9,04 46 10,18
N Druge raznovrstne dejavnosti 7 1,81 14 3,10
O Dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 4 1,03 5 1,11
P Izobraževanje 3 0,78 13 2,88
Q Zdravstvo in socialno varstvo 6 1,55 10 2,21
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 5 1,29 8 1,77
S Druge dejavnosti 8 2,07 9 1,99
 

Skupaj 387 100,00 452 100

(Vir: Ajpes)

Pretežni del delujočih kmetijskih in gozdarskih zadrug v Sloveniji je prostovoljno včlanjenih v Zadružno zvezo Slovenije. Zadružna zveza Slovenije šteje 62 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so registrirane za različne dejavnosti. Kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, delujejo v 14. slovenskih regijah na področju celotne Slovenije.

Preglednica 2: Število zadrug, zaposlenih in članov v zadrugah, članicah ZZS po posameznih regijah za leto 2016


Regija

Število zadrug

Število zaposlenih

Število članov

LJUBLJANSKA REGIJA

7

168

583

KAMNIŠKO ZASAVSKA REGIJA

6

172

1.482

ŠTARJERSKA REGIJA

8

160

776

PTUJSKO ORMOŠKA REGIJA

3

140

2.072

KOROŠKA REGIJA

1

133

1.006

CELJSKA REGIJA

8

229

1.212

SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA

1

67

328

GORENJSKA REGIJA

7

272

1.959

SEVERNO PRIMORSKA REGIJA

4

253

1.322

NOTRANJSKA REGIJA

2

15

122

JUŽNO PRIMORSKA REGIJA

2

158

381

POSAVSKA REGIJA

6

172

690

DOLENJSKO BELOKRANJSKA REGIJA

3

537

1.140

PREKMURSKO PRLEŠKA REGIJA

4

83

477

SKUPAJ 

62

2.559

13.550

(Vir: interni podatki ZZS)

Kmetijsko in gozdarsko zadružništvo na Slovenskem ima več kot 145 let bogate zgodovine in izkušenj. Zadruge so se v tem obdobju izkazale za učinkovite organizacije na trgu, ki povezujejo pridelovalce kmetijskih proizvodov v njihovi ponudbi na trgu in oskrbujejo potrošnika na podeželju in v mestu.

Članice Zadružne zveze Slovenije so po svoji dejavnosti splošne ali večnamenske nabavne in prodajne kmetijske zadruge, pa tudi specializirane, na primer gozdarske, sadjarske, mlekarske in druge zadruge. Temeljni dejavnosti kmetijskih zadrug v Sloveniji sta odkup in prodaja kmetijskih proizvodov, predelanih ali nepredelanih in oskrba kmetov z reprodukcijskim materialom za kmetijstvo (gnojila, krmila, semenski material, sredstva za varstvo rastlin).

S prodajno in nabavno funkcijo sta najbolj povezani predelava kmetijskih proizvodov in lesa ter proizvodnja reprodukcijskega materiala (na primer mešalnice krmil). Še največ predelovalnih zmogljivosti imajo kmetijske zadruge za predelavo grozdja v vinskih kleteh, za proizvodnjo in predelavo mesa, medtem ko je delež mlekarskih predelovalnih zmogljivosti v zadrugah manjši. Za popolnejšo oskrbo kmetov in podeželskega prebivalstva je pomembna dejavnost zadrug tudi oskrba s kmetijskimi repromateriali in trgovina z različnim blagom. Specializirane zadruge, zlasti gozdarske, mlekarske, perutninarske, sadjarske in vinogradniške se ukvarjajo s prodajo in delno predelavo. Predelovalni in drugi proizvodni obrati zadrug nudijo zaposlitev večjemu številu delavcev. Tudi oskrba z ostalim reprodukcijskim in gradbenim materialom ter potrošnim blagom je dejavnost, ki prispeva k ohranjanju poseljenosti in razvoju podeželja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters