7. 10. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 128/2022 objavljen javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za spodbujanje razvoja zadrug v obliki ugodnih posojil, ki je namenjen zadrugam in podjetjem, ki so v najmanj 85 % lasti zadrug ter delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško-trgovinske dejavnosti.

Razpis bo odprt od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2022, začetek projekta je lahko od 1. 1. 2022 naprej.

20221010 A5 Letak mail B ZADRUGE

Namen:

 • Spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju RS

Cilj:

 • Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoj živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza ukrepu: »pozitiven učinek na konkurenčnost in produktivnost«, »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«, »digitalizacija poslovanja«, »razvoj lokalne ekonomije«.

Upravičeni stroški projekta:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih stavb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1. 1. 2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov ter dobrega počutja živali
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, vode, komunale, telekomunikacij, vzdrževanja) do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni vlagatelji:

 • zadruge in gospodarske družbe v najmanj 85 % lasti zadrug in/ali zadružne zveze, ki delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško-trgovinske dejavnosti vpisane v sodni register pred 1. 1. 2020.

Skupni znesek:

 • 3 milijone EUR

Oblika sredstev:

 • Posojilo v obliki »de minimis« pomoči (skupni znesek pomoči »de minimis« odobrenemu enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR) v kateremkoli obdobju 3 proračunskih let.

Višina posojila:

 • 100.000 EUR – 1.500.000 EUR (minimalna vrednost upravičenih stroškov: 120.000 EUR).

Delež sofinanciranja projekta:

 • Največ 85 % upravičenih stroškov projekta delež sofinanciranja s strani Sklada (vključno z nepovračljivim DDV), največ 15 % lastni delež vlagatelja (ne sme vključevati javnih sredstev)

Obrestna mera:

 • Fiksna od 2,95 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene, spremenljiva v obliki 6-mesečnega EURIBOR + pribitek od 1,98 letno naprej (pribitek odvisen od Skladove ocene)
 • Če upravičeni vlagatelj presega skupni znesek »de minimis« pomoči, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.

Doba vračanja:

 • najmanj 60 in največ 240 mesecev

Moratorij:

 • do 3 leta

Zavarovanje:

 • zastava nepremičnin in vpis hipoteke, zastava premičnin in vpis hipoteke, zavarovalna polica, depozit oz. bančna vloga, bančna garancija, poroštvo.

Črpanje sredstev:

 • najpozneje do 31. 12. 2023

Trajanje projekta:

 • začetek od 1. 1. 2022 naprej, zaključek najpozneje 31. 12. 2024. Skupno ne sme trajati več kot 3 leta

Obravnava vlog:

Preberite tudi

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Nova promocijska kampanja Zadružne zveze Slovenije, ki sporoča, da smo zadruge temelj slovenskega podeželja, njen osnovni gradnik, ki nam daje trdnost, pa so družinske kmetije članov in partnerjev. Njihov plod dela je hrana slovenskega izvora.

Preberi več