Stanovske organizacije, ki predstavljamo deležnike v verigi oskrbe z mesom (Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, GIZ mesne industrije Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine), smo 4. avgusta 2023 pristojnima ministroma (kmetijstvo, gospodarstvo) posredovale usklajen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso, s katerim se zagotavlja sledljivost porekla mesa oz. država rojstva, reje, zakola in razseka do maloprodajnega računa in označevanje na računu v skladu z enotnimi 4 identifikatorji (4SI, 3SI, EU, Ne-EU). S tem se veljavni pravilnik nadgrajuje na način, da zagotavlja, da je označba na maloprodajnem računu nedvoumno povezljiva z označbami na prodajnem mestu ter tako tudi potrošniku nedvoumno izkazuje njegovo izbiro na prodajnem mestu.

Stanovske organizacije smo se s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljevanju MKGP) ob prisotnosti predstavnikov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, sestale 24. avgusta 2023 in 1. septembra 2023. Na sestanku 1. septembra 2023 smo dosegle dogovor, na podlagi katerega bo MKGP predlog novele pravilnika stanovskih organizacij do konca septembra posredovalo v notifikacijo na Evropsko komisijo. Izvajalci dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve za meso Poreklo Slovenija se morajo do 31. 10. 2023 uskladiti z zahtevami iz veljavnega pravilnika, za meso ostalih porekel pa se podaljšuje prehodno obdobje do 31. 10. 2025. Vendar, če bo predlog novele pravilnika stanovskih organizacij uspešno notificiran, mora MKGP vse postopke za njeno uveljavitev izvesti najpozneje v dveh mesecih po uspešni notifikaciji (predvidoma konec junija 2024), s čimer se prehodno obdobje skrajša za več kot 1 leto.

Stanovske organizacije smo z MKGP dosegle tudi dogovor, da se do konca septembra oblikuje delovna skupina, v kateri bodo predstavniki pristojnih ministrstev (kmetijstvo, gospodarstvo, digitalizacija) in stanovskih organizacij (TZS, GIZ MI, GZS, ZZS, KGZS, SKS, ZPMS), namen katere je preučitev strokovnih izhodišč za zakonodajno kot tudi vsebinsko vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo omogočal spremljanje masnega toka porekla mesa v realnem času. S tem je dosežen pomemben korak za vzpostavitev enotnega državnega informacijskega sistema za spremljanje t. i. masnih bilanc v digitalizirani obliki čez vso verigo oskrbe z mesom. Enoten informacijski sistem bo namreč povezal in nadgradil obstoječe baze podatkov in nadzornim službam omogočal v realnem času ugotavljati standardizirane odmike od količinskega toka vrst mesa po poreklu ali izvoru oz. državi rojstva, reje, zakola, razseka. S tem se vzpostavlja tudi podlage in način pristopa za vzpostavitev masnih bilanc v ostalih sektorjih.

Kmetijske organizacije tako ugotavljamo, da je stavkovna zahteva, ki se navezuje na masne bilance v realizaciji ter se s tem zapira.

Vendar pa bomo kmetijske organizacije realizacijo dogovora spremljale in v primeru neupoštevanja oz. neizvedbe sprejetih klepov pristojne ministre seznanile ter ustrezno ukrepale, v skrajnem primeru stavkovno zahtevo ponovno odprle.

Dodatne informacije: Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo pri ZZS, alenka.marjetic.znider@zzs.si, GSM 031 331 287.

Preberite tudi