Sprejet odložilni veto na tretjo novelo zakona o zadrugah

Državni zbor Republike Slovenije je v petek 25. septembra 2009 sprejel novelo zakona o zadrugah (ZZad-C), ki v slovenski pravni red uvaja Evropsko zadrugo ter tudi za domače zadruge prinaša določene novosti po njenem zgledu, hkrati pa ukinja opravljanje zadružne revizije po revizijskih zadružnih zvezah. Pri pripravi in sprejemanju te novele je vseskozi sodelovala tudi Zadružna zveza Slovenije, ki novosti v zvezi z Evropsko zadrugo podpira, odločno pa nasprotuje črtanju določb o zadružni reviziji. Zadružna zveza Slovenije obžaluje, da je novela posegla tudi v določbe o zadružni reviziji, ker gre za nesorazmeren ukrep, ki bo dopuščal povsem prosto razlago določb ZGD-1 glede revizije računovodskih izkazov za zadruge. Pomenil bo tudi nedopusten poseg v eno temeljnih pravnosistemskih značilnosti, ki zadruge ločujejo od gospodarskih družb in drugih pravnih oseb. Črtanje določb celotnega poglavja o zadružni reviziji, ki je po dosedanjem zakonu obvezna za vse zadruge, ne bo pozitivno vplivalo na razvoj zadružništva, zlasti ne za zadruge, ki imajo v svoji bilanci velik delež nedeljivega zadružnega kapitala. Zato je interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, katere člana sta tudi predsednik in podpredsednik Zadružne zveze Slovenije v Državni svet vložila predlog za odložilni veto na sprejeti zakon, ki so ga državni svetniki tudi sprejeli. O noveli zakona o zadrugah bo ponovno odločal Državni zbor RS.