Volitve v Državni svet

Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije je na seji 19. oktobra 2007 opravil postopek za izvolitev predstavnikov ZZS v volilno telo (elektorje) za volitve dveh članov Državnega sveta – predstavnikov kmetov in za določitev kandidatov za dva člana Državnega sveta –predstavnika kmetov. Zadružni zvezi Slovenije v skladu z zakonom o državnem svetu pripada glede na število članov 18 elektorskih mest v volilnem telesu. Za kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika kmetov sta bila predlagana s strani upravnega odbora Peter Vrisk in Cvetko Zupančič. Volitve članov Državnega sveta bodo potekale 22. novembra 2007.