logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
06. ZADRUŽNA REVIZIJA
Predstavitev
Naročilo revizije
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Predstavitev Natisni

Predstavitev Zadružne zveze Slovenije kot revizijske družbe
Zadružna zveza Slovenije, zadruga z omejeno odgovornostjo je bila v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo v Ljubljani kot revizijska družba prvič vpisana 30. septembra 1994 (odločba št. RD-A-012/94)  na podlagi 7. člena Zakona o revidiranju in 50., 51., 52., 53. in 54. člena zakona o zadrugah. V skladu z določbami zakona o revidiranju lahko opravlja le revizijo zadrug oziroma zadružno revizijo, ne pa tudi revizije v gospodarskih družbah, pa čeprav so te podrejene družbe v zadrugah. Opravi pa lahko revizijo skupine podjetja – zadruge oziroma revizijo konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov zadruge kot nadrejene oziroma »matične« družbe. Letno opravi revizijo v približno dvajsetih kmetijskih zadrugah, odvisno od velikosti in obsega dejavnosti le-teh ter obsega izvajanja potrebnih začetnih in končnih revizijskih postopkov. V oddelku revizije so zaposlene in opravljajo revizijske storitve tri delavke.

Zadružna revizija
Zadružna revizija oziroma revizija zadrug je bila predpisana z zakonom o zadrugah. Po določbah 50. člena omenjenega zakona se opravlja zadružna revizija v skladu s posebnimi predpisi (zakonom o revidiranju), kolikor s tem zakonom ni drugače predpisano. Obvezna je za vse zadruge in se opravi najmanj vsako drugo leto. Ne glede na navedeno, pa se zadružna revizija po zakonu opravi ob zamenjavi predsednika zadruge, direktorja in upravnega odbora.

Cilj revizije zadruge (zunanja revizija) je podati njenim lastnikom mnenje o resničnosti in poštenosti izkazanega finančnega stanja in položaja zadruge na določen obračunski dan (običajno je to zadnji dan preteklega koledarskega leta), ki izhaja iz pregleda letnih računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Ta je neke vrste »osebna izkaznica oziroma spričevalo« zadruge in osnova za dokazovanje bonitete zadruge pri poslovnih partnerjih, dobaviteljih ali bankah, pa tudi pri državnih institucijah ob morebitnih prijavah na razpise za pridobitev denarnih sredstev iz proračuna. Eden od ciljev in nalog zadružne revizije je preveriti tudi uresničevanje osnovne naloge zadrug, to je pospeševanje gospodarskih koristi članov zadruge in varstvo upnikov.

V zadrugah revizija ne obsega le revidiranje letnih računovodskih izkazov v skladu s SRS, temveč tudi pregled celotnega poslovanja zadruge, odločitev oziroma sklepov organov upravljanja in pregled poslovanja s člani zadruge v skladu z zakonom o zadrugah in lastnimi Pravili zadruge, kot osnovnim splošnim aktom zadruge. 

Zadružno revizijo lahko opravljajo osebe, ki so pooblaščene v skladu s posebnimi predpisi (zakonom o revidiranju).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters