logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Zadružni posvet za podravsko regijo Natisni

Zg. Žerjavci, 15. februar 2007; Zadružna zveza Slovenije je v Zg. Žerjavcih pri Lenartu pripravila zadnje iz serije letošnjih izobraževanj za svoje članice, ki jih organizira že četrto leto zapored. Včerajšnji posvet je bil namenjen zadrugam Podravske regije. Posveta so se udeležili predsedniki, direktorji, člani upravnih ter nadzornih odborov zadrug in zaposleni v zadrugah. Osrednje teme posveta so bile: program razvoja podeželja za obdobje od 2007 do 2013, zadruge in slovenska mesno predelovalna industrija, poslovanje zadrug v regiji ter aktualno zadružno dogajanje v regiji.

Program razvoja podeželja za obdobje od 2007 do 2013 opredeljuje prednostne naloge Slovenije na področju politike razvoja podeželja, ki so zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti na področju politike razvoja podeželja in strateškimi smernicami Evropske unije. Posebej izpostavlja potrebe po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko predelovalne industrije ter prispeva h krepitvi konkurenčnosti celotne agroživilske verige. Strategija razvoja podeželja je zasnovana na treh oseh in programu LEADER. Prva od osi je konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva, s katero želi Slovenija prispevati k močnemu in dinamičnemu evropskemu kmetijsko - živilskemu sektorju z osredotočenjem na prednostne naloge prenosa znanja, modernizacije, inovacij in kakovosti v prehrambeno verigo, posodabljanjem kmetijskih gospodarstev  in poklicnim usposabljanjem v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu.

To se bo doseglo s posodabljanjem in prestrukturiranjem kmetijstva, z dvigom dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov ter s trajnostnim in ekonomsko učinkovitejšim gospodarjenjem z gozdovi. Prednostna naloga bo tudi dvig ravni usposobljenosti in povečevanje zaposljivosti v kmetijstvu in živilstvu.
Druga os je namenjena ohranjanju kulturne krajine in varovanju okolja. Gre predvsem za ukrepe, ki  podpirajo ohranjanje kmetovanja v območjih z neugodnimi razmerami za kmetovanje (OMD), spodbujajo okolju prijazne kmetijske prakse in ugodno delujejo na podnebne spremembe.

Tretja os je izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije.  Prednostne naloge 3. osi bodo usmerjene v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Aktivnosti podpirajo skladen in trajnostni razvoj podeželskih območij. Največ podpore znotraj te osi bo deležno področje diverzifikacije in podpora nekmetijskim dejavnostim na podeželju.

Program LEADER je namenjen gradnji lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo. Ključni ukrepi so namenjeni pridobitvi strokovnih znanj, animaciji območij, vzpostavitvi javno-zasebnih lokalnih partnerstev, izdelavi in izvajanju lokalnih razvojnih strategij ter podpori sodelovanju in povezovanju med lokalnimi akcijskimi skupinami.
Skupno bo Slovenija za razvoj podeželja do leta 2013 namenila 1,1 milijarde EUR, od tega 900 mio EUR iz Evropske blagajne. V okviru teh ukrepov bodo svoje priložnosti iskale tudi zadruge.

Zadruge so pomembni lastniki slovenske mesno predelovalne industrije. S svojimi deleži so udeležene v 13 mesno predelovalnih podjetjih. V Sloveniji je registriranih skupaj 59 obratov klavnic in razsekovalnic, ki letno ustvarijo skoraj 476 milijonov evrov prihodkov. Od tega je 68% podjetij, ki ustvarijo preko 452 milijonov evrov, tretjina pa je samostojnih podjetnikov. Mesno predelovalni obrati so v letu 2005 zaklali 137 tisoč glav goveda in preko 391 tisoč prašičev. Podravska regija odkupi več kot 9.000 ton klavnega goveda in skoraj 8.000 ton klavnih prašičev. V regiji deluje 13 mesno predelovalnih obratov, kjer sta dva obrata, kjer imajo zadružniki pomemben delež.

Zadruge Podravske regije, skupno 16 zadrug, letno ustvari 95,1 milijonov evrov prometa in združujejo več kot 3.600 članov. Največji delež pri odkupu zadrug predstavlja odkup mleka, govedi, prašičev, grozdja, in lesa.

Udeleženci so v razpravi opozorili na probleme, ki lahko nastajajo pri izvajanju ukrepov iz slovenskega kmetijsko okoljskega programa. Zavzeli so se, da kmetje, ki so vključeni v programe slovenskega kmetijsko okoljskega programa, tega zaključijo v skladu z veljavnimi pogodbami. Po zaključku pa se nemoteno lahko vključijo v kmetijsko okoljski program, ki bo veljal do leta 2013. Pričakujejo, da bodo razpisi, ki bodo sledili programom razvoja podeželja v naslednjem proračunskem obdobju do leta 2013 za potencialne vlagatelje čim bolj enostavni in bodo zagotavljali dostop do sredstev vsem. Podprli so pobudo, da bi bili javni razpisi odprte narave. Mnenja so bili, da je potrebno pripraviti dolgoročno strategijo razvoja kmetijstva, ki bi kmetom in zadrugam olajšala odločitve za njihov nadaljnji razvoj. Dolgoročno si moramo prizadevati za ohranitev kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Od pristojnih institucij in ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pričakujejo, da pripravijo smernice za izvajanje dovoljenih ukrepov, ki se lahko sofinancirajo iz občinskih proračunov namenjenih kmetijstvu in lokalnih skupnosti. Opozorili so na pobudo podjetij, domačih in tujih o vzpostavljanju partnerske proizvodnje na kmetijah in se strinjali, da tudi zadruge znajo in zmorejo organizirati partnersko rejo. Evropska unija pomeni veliko priložnost za tiste, ki znajo, hočejo in imajo za ta to pogum. Strinjali so se o pomenu lastništva zadrug v mesno predelovalnih obratih za prihodnji razvoj slovenske pridelave in predelave. Razmišljati bi bilo potrebno o boljšem sodelovanju zadrug v regiji, zlasti na področju povezovanja. Srečanje se je zaključilo s povabilom na tradicionalni letni posvet zadružnikov, ki bo potekal  6. in 7. marca 2007 v Portorožu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters