logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
05. ZADRUŽNIŠTVO
Kaj je zadruga in kako deluje
Izjava mednarodne zadružne zveze
Prednosti zadruge
Kako ustanoviti zadrugo
Kako postati član zadruge
Zadruge v Sloveniji
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Kako postati član zadruge Natisni

Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila.

Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot član zadruge, ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih pravil o odgovornosti članov za obveznosti zadruge. Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo nastane z dnem, ko organ zadruge, določen v zadružnih pravilih, sprejme sklep o sprejemu pristopne izjave, ali pa že z dnem, ko je zadruga prejela pristopno izjavo. V vsakem primeru pa mora zadruga najpozneje v 60 dneh po prejemu pristopne izjave pisno obvestiti podpisnika, ali, oziroma s katerim dnem je bil sprejet v članstvo. Če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila podpisnika o svoji odločitvi, se šteje, da je pristopna izjava sprejeta. Zadružna pravila lahko določajo, da ima oseba, katere pristopna izjava je bila zavrnjena, pravico do pritožbe na občni zbor ali drug organ zadruge.

Podobna pravila veljajo tudi za sprejem v članstvo Zadružne zveze Slovenije, ki ima v načelu položaj zadruge (zadruga zadrug).

Na podlagi pravil Zadružne zveze Slovenije lahko članice te zveze postanejo:
a) zadruge s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravlja¬jo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost oziroma drugo dejavnost za včlanjene kmete,
b) druge pravne osebe, ki jih pretežno upravljajo včlanjene zadruge ali katerih sprejem je v interesu Zveze in slovenskega zadružništva.

O sprejemu novih članic odloča upravni odbor. Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna izjava, iz katere izhaja, da se pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v Zvezi, strinja s pravicami, obveznostmi in odgovornos¬tmi, določenimi v pravilih Zveze.
Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število za¬družnih deležev, ki jih je pripravljena prevzeti pravna oseba kot članica Zveze ter izjavo, da so ji znane določbe teh pravil o odgovornosti članic za obveznosti Zveze.

Pomembno: Pred podpisom pristopne izjave se je treba seznaniti s pravili zadruge (oziroma zadružne zveze) oziroma  pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz članstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters